Ubytovací řád Pensionu Dagmar, nám. T.G. Masaryka 655/5,
Poděbrady III


Vážení hosté,
děkujeme vám, že jste si zvolili pro ubytování náš penzion. Prosíme vás, abyste věnovali pozornost následujícímu textu.

Ustanoveními toho ubytovacího řádu se musí řídit každý návštěvník Pensionu Dagmar.

1. Při přihlášení k pobytu se každý host musí prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) za účelem vedení evidence o pobytu v knize ubytovaných.

2. Ubytování hostů je prováděno mezi 13:00 - 14:00 hod., pokud není čas předem dohodnut jinak.

3. Pokoj při odjezdu je nutno uvolnit nejpozději do 10:00 hod.

4. Klíče od pokoje se vrací při odjezdu do rukou ubytovatele nebo jiným domluveným způsobem.

5. Noční klid platí od 22:00 – 7:00 hod. Host je povinen dodržovat v pensionu dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.

6. Opouští-li host svůj pokoj, uzavře všechny vodovodní uzávěry a zhasne světla, vypne všechny spotřebiče (televizor, atd.), zavře všechna okna a pokoj zamkne.

7. V pokoji ani na chodbách pensionu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, vysoušečů vlasů, masážních přístrojů), notebooků, palmtopů a nabíječek pro mobilní telefony a akumulátory do přenosných zařízení (fotoaparátů, diktafonů).

8. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechat děti v pokojích bez dozoru.

9. Host není oprávněn přemísťovat nábytek v pokoji bez souhlasu ubytovatele.

10. V celém pensionu bez výjimek je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň.

11. Ubytování zvířat v pensionu není dovoleno.

12. Vyskytnou-li se závady, host uvědomí ubytovatele, který tyto závady odstraní v co nejkratší době (dle jejich charakteru). Host neodstraňuje závady vlastními prostředky.

13. Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.

14. Do prostor pensionu je zakázáno vnášet hořlaviny a chemikálie, včetně omamných látek a výbušnin.

15. Do pensionu (vyjma recepce) je zakázán vstup osobám, které zde nejsou ubytovány.

16. Ubytovaný host není oprávněn umožnit vstup do Pensionu Dagmar žádným osobám, bez výjimky.

17. Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. V případě škody má ubytovatel právo žádat na hostu uhrazení škody na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu poskytuje ubytovatel písemné potvrzení.

18. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech pensionu, nenese ubytovatel žádnou odpovědnost. Majetek ubytovaných hostů není ubytovatelem pojištěn.

19. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných a nenese při běžném provozu odpovědnost za jejich zdraví. Zdraví ani život ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.

20. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hosta ubytovatel nenese zodpovědnost. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů.

21. Jízdní kola mohou hosté po předchozí domluvě ponechat v místnosti k tomu určené, případně v zahradě pensionu.

22. V souladu s platnou vyhláškou Města Poděbrady není dovoleno věšet do oken žádné oděvy, prádlo apod.

23. Uhrazená záloha je nevratná. Doplatek celkové ceny za ubytování se hradí při příjezdu v hotovosti. Při předčasném odjezdu nemá host nárok na vrácení platby za pobyt.

24. Pokud se host řádně nepřihlásí k pobytu v domluvený den příjezdu, rezervace celého pobytu je považována za zrušenou z jeho strany bez nároku na vrácení uhrazené zálohy a host nemá nárok čerpat žádnou část z tohoto objednaného pobytu.

25. Porušení tohoto ubytovacího řádu má za následek vypovězení ubytování ubytovatelem bez nároku na vrácení zbylé části poplatku za ubytování.

Ubytovatel: Jana Kmenová, nám. T.G.Masaryka 655/5, Poděbrady III
tel.: +420 603 588 664

Platnost od 1.1.2013.